Որոնել

Ընդունելություն

Գյումրու  « Պրոգրես »  Համալսարանի  2024-2025թթ ուսումնական  տարվա  Ընդունելո ւ թյուն  

 

 Գյումրիի «Պրոգրես»  Հա մալսարանը հիմնադրվել է 1990 թվականին:  

Այն Հայաստանի Հանրապետության առաջին մասնավոր բուհերից է, իսկ Շիրակի մարզում՝ առաջինը:  

Համալսարանը    պետականորեն լիցենզավորված և հավատարմագրված է ՀՀ կառավարության կողմից՝ լիցենզիա        005, 26.08.2014, պետական հավատարմագիր        006, և       200, 13.04.2007թ ,        104-108, և       192-200:  

Հավատարմագրված    են    բակալավրի    8, մագիստրոսի    3, բժշկական    քոլեջի միջին մասնագիտական    ծրագրերի 4 մասնագիտություններ:  

Բոլոր  շրջանավարտներին  տրվում  է  պետական  դիպլոմ:  

Համալսարանում ուսուցումը կազմակերպվում է հետևյալ կրթական ծրագրերով.  

  1. ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ  

        1. Իրավագիտություն  - առկա  և  հեռակա  

        2. Ֆինանսներ  - առկա  և  հեռակա  

        3. Հայոց  լեզու  և  Գրականությւոն  – առկա  և  հեռակա  

       4. Օտար  լեզու  և  Գրականություն  - առկա  և  հեռակա  

        5. Տարրական  մանկավաժություն  և  մեթոդիկա    առկա  և  հեռակա  

        6. Հոգեբանություն  – առկա                

        7. Լրագրություն    - առկա                

        8. Կենսաքիմիա    - առկա                

«Պրոգրես» համալսարանը    լիցենզավորված    գործունեության    թույլտվությամբ    առկա ուսուցմամբ    բակալավրի    և    մագիստրոսի    (անընդհատ    և    ինտեգրված) կրթական    ծրագրերով՝    բժշկական    հետևյալ    մասնագիտություններով  

 1.        Բուժական  գործ   – 6 տարի  ուսուցման  տևողությամբ  բժշկի  որակավորմամբ  
 2.   Ստոմատոլոգիա - 5 տարի ուսուցման տևողությամբ բժիշկ–ստոմատոլոգի որակավորմամբ                

Համաձայն ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի ԱՌԿԱ և ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման «Պրոգրես» համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների համար ընդունելությունը կատարվում է «Գնահատման և Թեստավորման Կենտրոն» (ԳԹԿ) կողմից կազմակերպվող միասնական և կենրոնացված քննությունների միջոցով:   

ԱՌԿԱ ԲԱԺՆԻ Դիմորդները միասնական և Կենտրոնացված ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար, դիմումները առաջին փուլով ներկայացնում են           https://dimord.am/      առցանց ս/թ Ապրիլի 15-ից մինչև մինչև Մայիսի 10-ը, 2-րդ փուլը Հունիսի 26-ից մինչև Հուլիսի 1-ը:  

ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԺՆԻ Դիմորդները միասնական և Կենտրոնացված ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար, դիմումները առաջին փուլով ներկայացնում են            https://dimord.am/     առցանց ս/թ սեպտեմբերի 5-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ժամը 18:00-ն: Միասնական քննությունները անցկացվում են Հոկտեմբերի 20-27-ը:  

2.  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ   -առկա  

 1. Իրավագիտություն  
 2. Ֆինանսներ  
 3. Հոգեբանություն  

Ընդունելությունը    կատարվում    է    մրցույթային    հիմունքներով    դիպլոմի    հավելվածում    նշված    ՄՈԳ - ի    հիման    վրա    և    ընդունող    հանձնաժողովի    երաշխավորմամբ :         

Փաստաթղթերը  ընդունվում   են  ս  /  թ  հունիսի  16- ից  մինչև  հուլիսի  6- ը :     

Մագիստրատուրայում  կարող  են  սովորել բակալավրի կամ դիպլոմավորված  մասնագետի    որակավորում  ունեցող  անձիք :  

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԸ  բարձր  առաջադիմությամբ  սովորած  շրջանավատները  ընդունվում    են    մագիստրատուրա  առանց  ընդունելության  քննությունների  և  ուսման  վարձի  զեղչով :  

-2- րդ  բարձրագույն  մասնագիտական  կրթություն  ստանալու  համար  դիմորդները  կարող    են  ընդունվել  2- րդ  կամ  3- րդ  կուրս ` հարցազրույցով :  

- Ուսման  վարձի  50%  զեղչ  է  սահմանված  ուսման  առաջավորների  և  սոցիալական  որոշ    խմբերի ` Երկկողմանի  ծնողազուկ ,  զոհված  ազատամարտիկների ,  ապրիլյան   պատերազմին    մասնակցած    և    զոհված    զինվորների    ընտանիքի    երեխաների    համար :  

- Միևնույն  ընտանիքից  երկու  և  ավելի  ուսանողների ,  բանակից  զորացրվածների ,  միակողմանի  ծնողազուրկների  համար  1- ին  կուրսում  սահմանված  է   20%  զեղչ :  

3.  Համալսարան ի  Բժշկական  քոլեջ առկա  

 1. Քույրական  գործ  
 2. Մանկաբարձական  գործ  
 3. Դեղագործություն  
 4. Ատամնատեխնիկական  գործ  

Քոլեջում  ընդունելությունն  իրականացվում  է https://dimord.emis.am/ միասնական  էլեկտրոնային  հարթակում  դիմումները  ներկայացնելու  միջոցով մինչև  Օգոստոսի  8- ը    ժամը  18:00,  իսկ  քննությունները  Օգոստոսի  9- ից  17- ը :  

Քոլեջում  կարող    են    սովորել    հիմնական    ընդհանուր    կրթությամբ    9- րդ    դասարանի բազայով  անձիք    3-4    տարի    տեվողությամբ    և    միջնակարգ    ( Լրիվ )    ընդհանուր ` 2-3    տարի    տեվողությամբ :  

Քոլեջի    բոլոր    շրջանավարտները    ստանում    են    միջին    մասնագիտական    կրթության    պետական    դիպլոմ    կրտսեր    մասնագետի    որակավորման    աստիճանով    և    ունեն    պետական    համանուն    քոլեջներին    հավասար    իրավունք Քոլեջի    բոլոր    մասնագիտությունների    ուսանողները    իրենց    ուսումնական    և    արտադրական    պրակտիկան    անցկացնում    են որպես    հիմնական    բազա    հանդիսացող    Գյումրու    « Բժշկական »  կենտրոնում նաև    քաղաքի    մյուս    առաջատար    բժշկական    հաստատություններում որը    հնարավորություն    է    տալիս    ուսանողներին    սովորելու    հետ    զուգահեռ    աշխատելու :  

Քոլեջի    բարձր    առաջադիմությամբ    շրջանավարտները    առանց    ընդունելության    քննությունների    կարող    են    ընդունվել    պետական    հավատարմագրված    և    լիցենզավորված    բուհերի    համապատասխան    մասնագիտությունների    2- րդ    և    3- րդ    կուրս :  

Քոլեջի    բոլոր    մասնագիտությունների    համար    նույնպես    կիրառված    են    բազմապիսի զեղչեր :  

4. Բազային դպրոց  

Համալսարանի հենակետային դպրոց-վարժարանը  իրականացնում  է  հանրակրթական    ուսուցում  հետևյալ  ծրագրերով:  

 • Տարրական  ընդհանուր  կրթություն  1-4  դասարաններ  
 • Հիմնական  Ընդհանուր  1-9- րդ  դասարաններ  
 • Ավագ  ( Ընդհանուր  հոսք ) 10-12- րդ  դասարաններ  
 • Միջնակարգ  ( Լրիվ )  Ընդհանուր  1-12- րդ  դասարաններ  

Ուսուցումը  տարվում է  ռուսերենի ,  անգլերենի  մաթեմատիկայի  և  համակարգչային  օպերատորի  խորացված  թեքումով :  

Առաջին  դասարանցիներին  տրվում  է  անվճար  դասագրքեր :  Ուսումնական    պարապմունքներից  հետո  դպրոցում  կատարվում  է  աշակերտների  դասապատրաստում :    Դասարաններում  աշակերտների  թիվը  սահմանվում  է  12- ից  ոչ  ավելի :  Ցանկության    դեպքում  աշաակերտները  ստանում  են  նաև  երաժշտական  կրթություն :  Դպրոցում    գործում    են    առարկայական    տարբեր    խմբակներ Տարբեր    առարկայական    օլիմպիադաներից    դպրոցն    ունի    մեծ    հաղթանակներ Այդ    են    վկայում    մարզային հանրապետական    և    միջազգային    փուլերում    ձեռք    բերած    մեդալներն    ու    դիպլոմները :  

 

  Դասարան  

      

 

Ուսման վճար/դրամ/  

I-IV  

տարրական ընդհանուր  

100-120 հազար  

I-IX  

հիմնական ընդհանուր  

100-120 հազար  

I –XII  

Միջնակարգ /լրիվ ընդհանուր/  

100-120 հազար  

   

 

 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ    Բակալավրիատ   

Մասնագիտություն  

Ընդունելության Քննություններ Մրցույթային  

ՈՉ  

Մրցույթային  

Ուսման Վարձ  

(հազար դրամ)  

Առկա  

Հ եռակա  

Իրավագիտություն  

ՀՊ (գ)  

ՀԼԳ  ( գ )  

Կամ  

Օտ . լ ( գ )  

   

 

   

 

250 հազար  

2 0 0 հազար  

Ֆինանսներ  

Մաթ (գ)  

ՀԼԳ ( գ )  

Կամ  

Օտ . լ ( գ )  

   

 

   

 

250 հազար  

2 0 0 հազար  

Անգլերեն Լեզու և Գրականություն  

Անգ (գ)  

ՀԼԳ(գ)  

   

 

   

 

220 հազար  

200 հազար  

Հայոց Լեզու և Գրականություն  

ՀԼԳ (գ)  

Օտ.լ (գ)  

   

 

   

 

220 հազար  

200 հազար  

Տարրական Մանկավարժություն և Մեթոդիկա  

ՀԼԳ (գ)  

Մաթ ( գ )  

Կամ  

Օտ . լ ( գ )  

   

 

   

 

220 հազար  

200 հազար  

Կենսաքիմիա  

Կենս (գ)  

Ք. (գ)   

կամ  

Ֆ. (գ)  

ՀԼԳ (գ)*  

220 հազար  

   

 

   

 

Լրագրություն  

ՀԼԳ  

(գ)  

Օտ. լ  

(գ)  

   

 

   

 

220 հազար  

   

 

   

 

Հոգեբանության  

ՀԼԳ  

(գ)  

Օտ.լ (գ)  

Կամ  

Կ. (գ)  

   

 

   

 

220 հազար  

   

 

   

 

Բուժական Գործ  

Կենս (գ)  

Ք. (գ)   

կամ  

Ֆ. (գ)  

   

 

   

 

800 հազար  

   

 

   

 

Ստոմատոլոգիա  

Կենս (գ)  

Ք. (գ)   

կամ  

Ֆ. (գ)  

   

 

   

 

600 հազար  

   

 

   

 

   

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ    Մագիստրատուրա   

   

 

   

 

Մասնագիտություն  

Ուսման Վարձ  

( դրամ )  

1  

Իրավագիտություն  

 

250  հ ազար  

 

2  

Տնտեսագիտություն  

 

25 0 հ ազար  

 

3  

Հոգեբանություն  

 

250 հ ազար  

 

   

 

   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ՝ Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր   

   

 

   

 

Մասնագիտություն  

Ընդունելության  

Քննություններ  

Ուսման  

 Տևողությունը  

Ուսման Վարձ    (դրամ)  

1  

Քույրական Գործ  

Կենսաբանությու ն  

 

   

 

3-4  

185  

հ ազար  

2  

Մանկաբարձական Գործ  

3-4  

185  

հ ազար  

3  

Ատամնատեխնիկական Գործ  

2-3  

185  

հ ազար  

4  

Դեղագործություն  

2-3  

185  

հ ազար