Պրոգրես Համալսարան

Շենքային հարմարություններ

 

¶ÚàôØðÆÆ §äðà¶ðºê¦ вزÈê²ð²ÜÆ

àôêàôØÜ²Î²Ü Ø²êܲ޺ÜøºðÀ

سëݳ߻Ýù 1

ºñÏ. x ɳÛÝ. (Ù)

سÏ. (Ù2)

Ü߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ

100

7,4 x 5,0

37,0

λñå³ñí»ëïÇ Ï³µÇÝ»ï

101

25,0 x 5,0

125,0

àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ëñ׳ñ³Ý

101³

12,0 x 5,0

60,0

¶ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáõÛùÝ»ñ, å³ï׻ݳѳÝÙ³Ý ëñ³Ñ

102

4,6 x 5,0

23,0

´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³µÇÝ»ï

103

9,7 x 5,0

48,5

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÏÉÇÝÇϳ

104, 105

17,5 x 8,2

143,5

гٳϳñ·ã³ÛÇÝ Ï³µÇÝ»ï

106

6,7 x 5,0

33,5

Èë³ñ³Ý

201

4,9 x 3,6

17,6

Èë³ñ³Ý

202

9,8 x 4,4

43,1

Èë³ñ³Ý

203

8,3 x 5,0

41,5

Èë³ñ³Ý

204

5,8 x 5,0

29,0

è»Ïïáñ³ï

205

10,6 x 5,0

53,0

è»Ïïáñ³ï

205³

5,4 x 5,0

27,0

è»Ïïáñ³ï

206

3,5 x 5,0

17,5

è»Ïïáñ³ï

206³

3,4 x 5,0

17,0

è»Ïïáñ³ï

207

3,4 x 5,0

17,0

äñáé»Ïïáñ àô² ·Íáí

208

3,5 x 5,0

17,5

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ù³ë

209

6,7 x 5,0

33,5

Èë³ñ³Ý

210, 211

17,5 x 8,2

143,5

¸³ë³Ëáë³Ï³Ý

212

5,3 x 5,0

26,5

Èë³ñ³Ý

213

7,3 x 5,0

36,5

Èë³ñ³Ý

214, 215

9,1 x 5,0

45,5

Èë³ñ³Ý

301, 302

7,2 x 3,6

25,9

§Ø³ßïáó¦ ѳٳÉë³ñ³Ý

303

5,6 x 4,4

24,6

Èë³ñ³Ý

304

10,0 x 5,0

50,0

Èë³ñ³Ý

305

7,7 x 5,0

38,5

Èë³ñ³Ý

306

6,4 x 5,0

32,0

Èë³ñ³Ý

307

7,4 x 5,0

37,0

Èë³ñ³Ý

308

9,7 x 5,0

48,5

Èë³ñ³Ý

309

9,8 x 5,0

49,0

Èë³ñ³Ý

310

2,6 x 5,0

13,0

¶É˳íáñ ѳßí³å³Ñ

311

6,9 x 5,0

34,5

Èë³ñ³Ý

312, 313

17,5 x 8,2

143,5

ÜÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ×

313³

5,9 x 5,0

29,5

Èë³ñ³Ý

314

7,8 x 5,0

39,0

Èë³ñ³Ý

315

8,1 x 5,0

40,5

Èë³ñ³Ý

   

45,0

ê³Ý. ѳݷáõÛóÝ»ñ

   

473,3

ØÇç³ÝóùÝ»ñ, ³ëïÇ׳ݳí³Ý¹³ÏÝ»ñ, é»Ïñ»³ódzݻñ

   

720,0

ÜÏáõÕ

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

2947,2

 

 

سëݳ߻Ýù 2

ºñÏ. x ɳÛÝ. (Ù)

سÏ. (Ù2)

Ü߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ

1

11,3 x 6,0

67,8

Èë³ñ³Ý

2

3,0 x 6,0

18,0

Èë³ñ³Ý

3

3,7 x 6,0

22,2

гݹ»ñÓ³ñ³Ý

4

3,3 x 6,0

19,8

ä³ñ»ï

5

11,3 x 6,0

67,8

Èë³ñ³Ý

6

8,1 x 2,7

21,8

ä³Ñ»ëï

7

11,6 x 6,0

69,6

Èë³ñ³Ý

8

3,8 x 6,0

22,8

Èë³ñ³Ý

9

7,3 x 6,0

43,8

äñáû½Ý»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý É³µáñ³ïáñdz

10

12,0 x 6,0

72,0

Èë³ñ³Ý

11

7,6 x 6,0

45,6

üǽÇϳÛÇ É³µáñ³ïáñdz

12

3,0 x 6,0

18,0

è»Ïïáñ³ï

13

7,2 x 6,0

43,2

è»Ïïáñ³ï

14

3,8 x 6,0

22,8

´Å. ùáÉ»çÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ

15

3,5 x 6,0

21,0

´Å. ùáÉ»çÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ

16

7,2 x 6,0

43,2

Èë³ñ³Ý

17

11,8 x 6,0

70,8

Èë³ñ³Ý

18

12,0 x 6,0

72,0

Èë³ñ³Ý

19

3,7 x 6,0

22,2

Èë³ñ³Ý

20

7,3 x 6,0

43,8

Èë³ñ³Ý

21

11,7 x 6,0

70,2

øÇÙdzÛÇ É³µáñ³ïáñdz

22

7,6 x 6,0

45,0

Èë³ñ³Ý

23

3,7 x 6,0

22,2

Èë³ñ³Ý

24

3,7 x 6,0

22,2

Èë³ñ³Ý

25

7,3 x 6,0

43,8

Èë³ñ³Ý

26

7,2 x 6,0

43,2

Èë³ñ³Ý

27

3,7 x 6,0

22,2

´³½³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ

28

3,3 x 6,0

19,8

´³½³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ

29

8,0 x 6,0

48,0

ÀÝûñó³ëñ³Ñ

30

8,0 x 6,0

48,0

ÀÝûñó³ëñ³Ñ

31

3,7 x 6,0

22,2

¶ñ³¹³ñ³Ý

32

7,5 x 6,0

45,0

Èë³ñ³Ý

33

7,7 x 6,0

46,2

λÝë³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³µÇÝ»ï

34

11,7 x 6,0

70,2

Èë³ñ³Ý

   

43,8

ê³Ý. ѳݷáõÛóÝ»ñ

   

544,3

ØÇç³ÝóùÝ»ñ, ³ëïÇ׳ݳí³Ý¹³ÏÝ»ñ, é»Ïñ»³ódzݻñ

   

67,8

ÜÏáõÕ

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

2010,3

 

 

سëݳ߻Ýù 3

ºñÏ. x ɳÛÝ.

(Ù)

سÏ. (Ù2)

Ü߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ

1

6,0 x 2,5

15,0

سñ½³¹³ÑÉÇ×Ç ·áõÛùÇ ë»ÝÛ³Ï

2

6,0 x 2,5

15,0

سñ½³¹³ÑÉÇ×Ç ·áõÛùÇ ë»ÝÛ³Ï

3

24,0 x 12,0

288,0

سñ½³¹³ÑÉÇ×

4

12,0 x 5,5

66,0

ÈáÕ³í³½³Ý, ë³áõݳ, ïáõ³É»ï

5

3,0 x 3,0

9,0

гݹ»ñÓ³ñ³Ý

6

6,0 x 3,0

18,0

гݹ»ñÓ³ñ³Ý

7

3,0 x 3,0

9,0

гݹ»ñÓ³ñ³Ý

8

4,8 x 4,0

19,2

úųݹ³Ï ë»ÝÛ³Ï

9

3,5 x 2,0

7,0

ØÇç³Ýóù, å³Ñ»ëï

10

5,6 x 5,0 + 8,0 x 2,5

48,0

ÐÛáõñ³Ýáó

11

3,4 x 3,2

10,9

ÐÛáõñ³Ýáó

12

3,4 x 3,2

10,9

ÐÛáõñ³Ýáó

13

3,4 x 3,2

10,9

ÐÛáõñ³Ýáó

14

9,5 x 5,5

52,2

гݷëïÇ ë»ÝÛ³Ï, ËáѳÝáó, ïáõ³É»ï

   

12,0

ê³Ý. ѳݷáõÛóÝ»ñ

   

101,3

ØÇç³ÝóùÝ»ñ, ³ëïÇ׳ݳí³Ý¹³ÏÝ»ñ, é»Ïñ»³ódzݻñ

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

692,4

 

 

سëݳ߻Ýù 4

ºñÏ. x ɳÛÝ.

(Ù)

سÏ. (Ù2)

Ü߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ

1

5,8 x 5,6

32,5

²Ý³ïáÙdzÛÇ ¨ ýǽÇáÉá·Ç³ÛÇ Ï³µÇÝ»ï

2

5,8 x 5,6

32,5

´áõÅ. ùáõÛñ³Ï³Ý ϳµÇÝ»ï

3

5,8 x 5,6

32,5

¶ÇÝ»ÏáÉá·Ç³ÛÇ ¨ Ù³Ýϳµ³ñÓáõÃÛ³Ý Ï³µÇÝ»ï

4

9,3 x 5,6

52,0

ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý (ÏÉÇÝÇϳϳÝ) ϳµÇÝ»ï

5

11,8 x 5,7

67,3

²ï³Ùݳï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝÛáõó·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ÓáõÉÙ³Ý É³µáñ³ïáñdz

6

5,7 x 2,8

16,0

êïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý (ÏÉÇÝÇϳϳÝ) ϳµÇÝ»ï

7

8,8 x 5,8

51,0

¸»Õ³µ³ÝáõÃÛ³Ý É³µáñ³ïáñdz

8

8,8 x 5,8

51,0

´ÅßÏ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³µáñ³ïáñdz

9

5,7 x 3,0

17,1

êïáÙ³ïáÉá·Ç³Ï³Ý ûñ³å¨ïÇÏ (ÏÉÇÝÇϳϳÝ) ϳµÇÝ»ï

10

28,0 x 5,5

151,2

ÜÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ×

11

5,5 x 2,5

13,8

úųݹ³Ï ë»ÝÛ³Ï

   

22,7

ê³Ý. ѳݷáõÛóÝ»ñ

   

123,0

ØÇç³ÝóùÝ»ñ, ³ëïÇ׳ݳí³Ý¹³ÏÝ»ñ, é»Ïñ»³ódzݻñ

 

Àݹ³Ù»ÝÁ

662,6

 

 

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայ-ռուսական համագործակցություն կրթական ոլորտում Մանրամասն


ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

Հ.Հ, ք.Գյումրի 3101 փ.Տիգրան Մեծ 1
Հեռ. (0312)55180, 57735
Հեռ. և ֆաքս (0312)58603
Էլ.փոստ՝ Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

Հեղինակային իրավունքները պատկանում են՝ © 2012 Պրոգրես Համալսարան. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. Designed by G-hoster.com.