Պրոգրես Համալսարան

Ընդունելություն 2021-2022

Գյումրու <<Պրոգրես>> Համալսարանի 2021-2022 թթ ուս.տարվա Ընդունելություն

Գյումրիի <<Պրոգրես>> համալսարանը հիմնադրվել է 1990 թվականին: Այն Հայաստանի Հանրապետության առաջին մասնավոր բուհերից է, իսկ Շիրակի մարզում՝ առաջինը:

 

Համալսարանը պետականորեն լիցենզավորված և հավատարմագրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից՝ լիցենզիա  № 005, 26.08.2014, պետական  հավատարմագիր № 006, և№ 200, 13.04.2007թ№ 104-108, և№ 192-200:

Հավատարմագրված են բակալավրի 9-ը, մագիստրոսի 4, բժշկական քոլեջի 4 մասնագիտություններ:

Բոլոր շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ:

Համալսարանում ուսուցումը կազմակերպվում է հետևյալ կրթական ծրագրերով.

Բակալավրիատ

 

 1. Իրավագիտություն- առկաևհեռակա
 2. Ֆինանսներ- առկաևհեռակա
 3. ՀայոցլեզուևԳրականությւոն – առկաևհեռակա
 4. ՕտարլեզուևԳրականություն - առկաևհեռակա
 5. Տարրականմանկավաժությունևմեթոդիկա–առկաևհեռակա
 6. Հոգեբանություն – առկա
 7. Լրագրություն- առկա
 8. Կենսաքիմիա- առկա
 9. Դիզայն- առկա

Բակալավրիատում ուսման ձևը` առկա(4տարի), հեռակա(5տարի), առկա-հեռակա(4-5տարի), որի ընդունելությունը կատարվում է ավարտական ատեստատի հիմքով` հարցազրույցի միջոցով, հեռակա ուսուցմամբ սովորողները 1-ին և 2-րդ կուրսը ավարտելուց հետո կարող են տեղափոխվել առկա ուուցման և 5 տարվա փոխարեն բուհը ավարտեն 4 տարում և ընդհանուր հաշվով ավելի պակաս ուսման վարձ վճարել, որը շատ ձեռնատու է հեռակա բաժինները նդունվող դիմորդների համար: Հեռակա ուսման համար փաստաթղթերը ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՆՉԵՎ Ս/Թ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20-ը:

Համաձայն ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի ԱՌԿԱ ուսուցման ՙՊրոգրես՚ համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների համար ընդունելությունը կատարվում է ՙԳնահատման և Թեստավորման Կենտրոն՚ /ԳԹԿ/ կողմից կազմակերպվող միասնական և կենտրոնացված քննություններիմիջոցով, բացառությամբ ՙԴիզայն՚ մասնագիտության, որի ընդունելությունը կատարվում է ներբուհական կարգով, դիմում-հայտերը հանձնում են համալսարանի ընդունող հանձնաժողովին մինչև ս/թ հունիսի  1-ը ներառյալ:

Միասնական և կենտրոնացված ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար դիմորդները առաջին հայտով դիմումները ներկայացնում են համալսարան մինչև ս/թ հունիսի 15-ը:

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈւՐԱ -առկա

 1. Իրավագիտություն
 2. Ֆինանսներ
 3. Հոգեբանություն
 4. Կենսաքիմիա

Ընդունելությունը կատարվում է մրցույթային հիմունքներով դիպլոմի հավելվածում նշված ՄՈԳ-ի հիման վրա և ընդունող հանձնաժողովի երաշխավորմամբ: 

Փաստաթղթերը նդունվումեն ս/թ հունիսի 16-ից մինչևհուլիսի 6-ը:

Մագիստրատուրայում կարող են սովորել բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձիք:

- ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԸ բարձր առաջադիմությամբ սովորած շրջանավատները ընդունվում են մագիստրատուրա առանց ընդունելության քննությունների և ուսմանվարձի զեղչով:

2-րդ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու համար դիմորդները կարող են ընդունվել 2-րդ կամ 3-րդ կուրս` հարցազրույցով:

-ՈՒսմանվարձի 50% զեղչ է սահմանված ուսման առաջավորների և սոցիալական որոշ խմբերի` Երկկողմանի ծնողազուկ, զոհված ազատամարտիկների, ապրիլյան պատերազմին մասնակցած և զոհված զինվորների ընտանիքի երեխաների համար:

- Միևնույն ընտանիքից երկու և ավելի ուսանողների, բանակից զորացրվածների, միակողմանի ծնողազուրկների համար 1-ին կուրսում սահմանվածէ 20% զեղչ:

- Բոլոր մասնագիտությունների գծով ընդունելության տեղերի մինչև 10%-ը հատկացվում է անվճար ուսուցմանը: Սկսած երկրորդ կուրսից `ուսմանառաջադիմության հիմքի վրա իրականացվում է տեղափոխություն վճարովի և անվճար տեղերի միջև:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ-առկա

 1. Քույրական գործ
 2. Մանկաբարձական գործ
 3. Դեղագործություն
 4. Ատամնատեխնիկական գործ

Քոլեջումը նդունելությունն իրականացվում է «կենսաբանություն» առարկայի բանավոր քննության արդյունքների և ատեստատի գնահատականների հիման վրա:

Քոլեջում կարող են սովորել հիմնական ընդհանուրկրթությամբ 9-րդ դասարանի բազայով անձիք 3-4 տարի տեվողությամբ և միջնակարգ (Լրիվ) ընդհանուր` 2-3 տարի տեվողությամբ:

Քոլեջի բոլոր շրջանավարտները ստանում են միջին մասնագիտական կրթության պետական դիպլոմ կրտսեր մասնագետի որակավորման աստիճանով և ունեն պետական համանուն քոլեջներին հավասար իրավունք: Քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների ուսանողները իրենց ուսումնական և արտադրական պրակտիկան անցկացնում են, որպես հիմնական բազա հանդիսացող Գյումրու «Բժշկական» կենտրոնում, նաև քաղաքի մյուս առաջատար բժշկական հաստատություններում, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին սովորելու հետ զուգահեռ աշխատելու:

Քոլեջի բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտները առանց ընդունելության քննությունների կարող են ընդունվել պետական հավատարմագրված և լիցենզավորված բուհերի համապատասխան մասնագիտությունների 2-րդ և 3-րդ կուրս:

Քոլեջի բոլոր մասնագիտությունների համար նույնպես կիրառված են բազմապիսի զեղչեր: Փաստաթղթերը ընդունվում են մինչև ս/թ Օգոստոսի15-ը:

ԱԶԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ

Համալսարանի հենակետային դպրոց-վարժարանը իրականացնում է հանրակրթական ուսուցում հետևյալ ծրագրերով:

 1. Տարրական ընդհանուր կրթություն 1-4 դասարաններ
 2. Հիմնական ընդհանուր 1-9-րդ դասարաններ:
 3. Ավագ (ընդհանուր հոսք) 10-12-րդ դասարաններ
 4. Միջնակարգ(Լրիվ) ընդհանուր 1-12-րդ դասարաններ

 

-Ուսուցումը տարվում է ռուսերենի, անգլերենի մաթեմատիկայի և համակարգչային օպերատորի խորացված թեքումով:

-1-ին դասարանցիներին տրվում է անվճար դասագրքեր: Ուսումնական պարապմունքներից հետո դպրոցում կատարվում է աշակերտների դասապատրաստում: Դասարաններում աշակերտների թիվը սահմանվում է 12-ից ոչավելի: Ցանկության դեպքում աշաակերտները ստանում են նաև երաժշտական կրթություն: Դպրոցում գործում են առարկայական տարբեր խմբակներ: Տարբեր առարկայական օլիմպիադաներից դպրոցն ունի մեծ հաղթանակներ:Այդ են վկայում մարզային, հանրապետական և միջազգային փուլերում ձեռքբերած մեդալներն ու դիպլոմները:

Դասարան

 

Ուսմանվճար/դրամ/

I-IV

տարրական ընդհանուր

100-120 հզ

V-IX

հիմնական ընդհանուր

100-120 հզ

I -XII

միջնակարգ/լրիվ ընդհանուր/

100-120 հզ

ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹԱՆ ՔՆՆՈւԹՅՈւՆ 

 Համալսարան`Բակալավրիատ

 

Մասնագիտություն

Ընդունելության քննություններ Մրցույթային

Ոչ մրցույթային

Ոսման Վարձ

(Հազար դրամ)

Առկա /հեռակա

Իրավագիտություն

ՀԼԳ (գ)

ՀԺՊ (գ)

Օտ.Լ (գ)

 

195-220/175-200հզ

Ֆինանսներ

Մաթ (գ)

Հլգ (գ)

Օտ.Լ (գ)

 

195-220/175-200հզ

Օտար Լեզու

Օտ.Լ(գ)

Օտ.Լ (գ)

ՀԼԳ (գ)

 

195-220/175-200հզ

Հայոց Լեզու և գրականություն

Հլգ (գ)

Հլգ (գ)

 

Հժպ(գ)*

195-220 / 175-200հզ

Մանկավարժություն և Մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մաթ**. (Գ)

   

195-220 / 175-200հզ

Դիզայն***

Կոմպոզից

Գծանկար

Գունանկար

Հլգ (գ)*

195-220հզ

Կենսաքիմիա

Կենս. (գ)

Ք.** Կամ Ֆ, (գ)**

 

Հլգ (գ)*

195-220հզ.

Լրագրություն

Ստեղծ.Մրցույթ

ՀԼԳ (գ)

ԲՀՄ (բ)

 

195-220հզ.

Հոգեբանություն

Կենսաբ (գ)**

ՀԼԳ (գ)

Օտ.Լ (գ)

 

195-220հզ.

Մագիստրատուրա

 

 

Մասնագիտություն

Ուսման Վարձ(Դրամ)

1

Իրավագիտություն

195-250 հզ.

2

Տնտեսագիտություն

195-250 հզ.

3

Հոգեբանություն

195-250 հզ.

4

Կենսաքիմիա

195-250 հզ.

 

 

Բժշկական քոլեջ

 

 

Մասնագիտություն

Ընդունելության Քննություններ

Ուսման Տևողություն

Ոսման Վարձ (Դրամ)

1

Քույրական Գործ

կենսաբանություն առարկայի բանավոր քննությանարդյունքների և ատեստատի գնահատականների հիման վրա:

3-4

100-125հզ.

2

Մանկաբարձական գործ

3-4

100-125հզ.

3

Ատամնատեխնիկական գործ

2-3

125-150հզ.

4

Դեղագործություն

2-3

125-150հզ.

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայ-ռուսական համագործակցություն կրթական ոլորտում Մանրամասն


ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

Հ.Հ, ք.Գյումրի 3101 փ.Տիգրան Մեծ 1
Հեռ. (0312)55180, 57735
Հեռ. և ֆաքս (0312)58603
Էլ.փոստ՝ Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

Հեղինակային իրավունքները պատկանում են՝ © 2012 Պրոգրես Համալսարան. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են. Designed by G-hoster.com.